Tisztelt Utasunk, Partnerünk!

Irodánk zavartalanul folytatja működését, azonban a koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadásunk további értesítésig szünetel. Kollégáink az alábbi telefonszámon illetve e-mailcímen érhetőek el: +36 30 830 4233 reservation@american.hu +36 70 703 8265 partner@american.hu
Például 2022.06.18
Például 2022.06.18
(12+)
(2-11)
Például 2022.06.18
Például 2022.06.18

Általános Szerződési Feltételek

H-1051 Budapest, József Attila utca 18. – Tel: 327-4040 Fax: 327-4045 – E-mail: reservation@american.hu - www.american.hu

Az AST-AMERICAN SERVICE Idegenforgalmi Kft által szervezett utazások általános szerződési feltételei

Név: AST-American Service Idegenforgalmi Kft. (továbbiakban AST-American Service) Székhely, telephely: 1051 Budapest, József Attila utca 18. E-mail cím: reservation@american.hu Adószám: 10949281-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-362707 Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága IATA szám: 312-0987-2 Nyt. Szám: R-1047/94/2001, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Kamarai tagság: Kereskedelmi és Iparkamara (BU10949281) NAIH szám: NAIH-141616 Weboldal: www.american.hu Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00106649-00100007 Az alábbiakban közzéteszi az általa felajánlott utazási szolgáltatások igénybevételének általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF az utazási szerződés részét képezik.

Előzmények

Az AST-American Service által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:254. §-ának, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az utazás-szervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, az utazási szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók. A hajóutakra vonatkozóan jelen utazási feltételeken kívül, a hajótársaságok saját rendelkezései alapján, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a lemondási feltételekre), amelyek szintén szerves részét képezik az utazási szerződésnek.

Jelen ÁSZF elsősorban az AST-American Service által szervezett utazási csomagokra és utazási szolgáltatás együttesekre terjednek ki, de alkalmazandók – eltérő megállapodás hiányában – abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi.

Az AST vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance SA. Magyarországi Fióktelepe nyújtja (1143 Budapest, Stefánia út 51., tel.:+36-1-460-1400). A vagyoni biztosíték területi hatálya az AST-American Service által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás (a vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések – pl. hazaszállítás – és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezése, valamint előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozik). A biztosítás kötvényszáma: VBB/2013/173, összege: 7.000.000 Ft, amely az utazásszervező és- közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet – így az kizárólag a befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál.

I. Utazási szerződés létrejötte: 1. Jelen ÁSZF alapján az AST-American Service köteles az általa értékesíteni kívánt/meghirdetett utazást, illetve az azzal összefüggő egyéb megrendelt szolgáltatást/szolgáltatásokat teljesíteni, az utas pedig részvételi díjat fizetni.

 1. Az utas először ajánlati felhívással keresi meg az AST-American Service-t, személyesen az AST-American Service központi irodájában (székhelyén), vagy elektronikus úton a reservation@american.hu e-mail-címen keresztül, amely ajánlati felhívásra az AST-American Service ajánlatot ad, személyesen vagy (nem személyes ajánlati felhívás alapján) e-mail útján.

 2. Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utazást megrendelő (továbbiakban: utas) az AST-American Service ajánlatát (a felek egyeztetését követően) elfogadta, így az utat (utazási csomagot, utazási szolgáltatásokat, egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat) megrendelte, a részvételi díj előleget vagy a részvételi díját befizette (a megrendelését az AST-American Service pedig elfogadta és azt írásban visszaigazolta) és a felek az utazási szerződést aláírták, vagy azt az AST-American Service tartós adathordozón az utas rendelkezésére bocsátotta.

 3. A megrendelés során az utas köteles megadni a kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint köteles nyilatkozni arra, hogy az ÁSZF-et megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 4. Az utazási szerződés létrejöhet papír alapú megrendelés leadásán túl e-mailen történő megrendeléssel és e-mailes elfogadással valamint visszaigazolással is. A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV törvény alapján az utas írásbeli (e-mail útján küldött) megrendelése után tehát e-mailben kibocsátott megrendelés elfogadása és visszaigazolás az AST-American Service aláírása nélkül is írásba foglalt szerződésnek minősül, azzal, hogy a szerződés digitális formában külön iktatásra nem kerül.

 5. A email útján érkezett megrendelések beérkezését, fogadását az AST-American Service e-mailben nyugtázza és igazolja vissza, az utas által megadott e-mail címre. Kérdés felmerülése vagy egyéb információ pontosítása végett az AST-American Service kollégái telefonon visszahívják az ajánlatot kérőt (telefonos elérhetetlenség esetén e-mail levelet ír az AST-American Service).

 6. Az AST-American Service, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az AST-American Service mellett az utazásközvetítő az utas szerződési nyilatkozatának megtétele előtt köteles általános tájékoztatást nyújtani az utasnak a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. vagy a 2. mellékletében foglalt tájékoztató formanyomtatvány útján. Az utas által fizetendő részvételi díjat az AST-American Service tájékoztatója, ajánlata, részletezi. Az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatókban feltüntetett részvételi díjak tartalmazzák a repülőjegy árát oda-vissza utazásra, bérautó költségeit, szállásköltségeket, étkezést megrendelés alapján, valamint az általános forgalmi adót. Az utazással kapcsolatos – a részvételi díjban nem szereplő – külön felszámításra kerülő adók, illetékek, repülőtéri illetékek változása lehetséges, így ezek a befizetés napján pontosításra kerülnek. A részvételi díj nem tartalmazza továbbá az útlemondási biztosítás, valamint a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás árait.

 7. Áfás számla igényét az utas szerződéskötést megelőzően jelezheti, amennyiben a megrendelő cég egy megadott formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy saját részére és végfelhasználóként rendeli meg az adott utat, úgy a katalógusban, illetve egyéb árajánlatokban közölt ár tekintendő áfás árnak. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a teljes összeg még 27% áfával terhelendő. Az áfa törvény változásai miatt az áfa-kulcs mértéke és elszámolási módja módosulhat.

 8. Az utas baleset, betegség és poggyászbiztosítást, valamint útlemondási biztosítást a Colonnade Insurance SA. Magyarországi Fióktelepének megadott feltételei szerint köthet, amelyet a részvételi díj nem tartalmaz.

II. Elérhetőségek: 10. Az utas által szükség esetén elérhető ügyeleti cím és telefonszám: AST-American Service Kft. (cím: 1051 Budapest, József Attila utca 18., telefon: +36-1-327-4040), email: reservation@american.hu, Ügyeleti telefonszám: +36-70-703-8265 (hívható: hétfő – vasárnap, 0:00 – 24:00)

III. Adatkezelés: 11. Az utas az utazásra vonatkozó megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az AST-American Service az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, azzal, hogy az AST-American Service üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat harmadik személy részére nem adhatja át, kizárólag a teljesítéssel összefüggésben.

 1. A személyes adatok kezelésére az AST-American Service adatvédelmi tájékoztatója az irányadó, amely a www.american.hu oldalon érhető el.

 2. Külön hozzájárulás alapján az AST-American Service hírlevelére feliratkozók e-mail útján hírlevelet kapnak, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az AST-American Service-től a 10. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.

IV. Fizetési feltételek: 14. A 3. pontban meghatározott részvételi díj az alábbiak szerint esedékes: - vízumügyintézés esetén az ügyintézés kezdetekor a vízumdíj és a kezelési költség teljes összege - az utazás megrendelésekor a részvételi díj 30 %-a előleg címén, - az utazás megkezdése előtt 30 nappal a fennmaradó részvételi díj további 70 %-a, - egyebekben az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb 40%-ának befizetését követelheti az AST-American Service.

 1. Kivételt képeznek a fenti fizetési feltételek alól azok a speciális árakon foglalt szolgáltatások, melyek lemondás esetén nem téríthetők vissza. Ilyen szolgáltatások foglalásakor a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes.

 2. A részvételi díj kiegyenlíthető készpénzzel, banki átutalással vagy hitelkártyával.

- Átutalás esetén az utas köteles a részvételi díjat a számlán feltüntetett határidőig olyan időpontban megfizetni, hogy a teljes összeg legkésőbb az utazás megkezdése előtt legalább 8 (nyolc) nappal jóváírásra kerüljön az AST-American Service bankszámláján. Ennek elmaradása esetén az AST-American Service – jogosult – előzetes fizetési felszólítás nélkül, de az utas egyidejű értesítése mellett – a megrendelt utazást törölni. - Az utas a hitelkártyáját csak saját felelősségére tarthatja magánál és használhatja fel. Hitelkártyás fizetés esetén az AST-American Service jogosult a kártyatulajdonost felszólítani személyazonosságának igazolására. A hitelkártyával kapcsolatos esetleges visszaélésekért az AST-American Service semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. A részvételi díj emelése: Az AST-American Service legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal - a részvételi díjat egyoldalúan megemelheti kizárólag az alábbi okokból:

- a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségeinek változása miatt, - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) változása miatt, - az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt.

 1. A díjemelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utast haladéktalanul – az ok megjelölésével kell tájékoztatni. A díjemelés mértékének az indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg kell közölni. Az AST-American Service díjemelkedési joga mellett az utas díjengedményre jogosult abban az esetben, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

 2. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas – bánatpénz fizetése nélkül – felmondhatja a szerződést és az AST-American Service a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti a felmondás közlésétől számított 3 (három) munkanapon beül . Ha az utas nem mond fel a fenti okból, és a változásokat a részvételi díj vonatkozásában elfogadja, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. Ugyanez a követendő eljárás, ha az AST-American Service az utazási szerződés lényeges feltételeit kívánja módosítani. Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni az AST-American Service-t. Az utast a felmondás ezen eseteiben is megilletik az AST-American Service a felmondásra megszabott jogok.

 3. Az AST-American Service, amennyiben nem személyesen kerül megfizetésre a részvételi díj vagy amennyiben az utas felhívásra ezt kéri, úgy e-számlákat bocsát ki utasai részére. Az utazás megrendelésével egyben az utas elfogadja, hogy elektronikus számla kerül részére kibocsátásra.

V. A szerződés módosítása: 21. Az utas a szerződés módosítását írásban (beleértve az e-mail útján történő módosítási kérelmet) vagy személyesen, illetve írásbeli meghatalmazottja útján kezdeményezheti legkésőbb az utazás megkezdése előtti 14. napig. Az utas jogosult az utazásban való részvétel jogát harmadik személyre engedményezni.

 1. A módosítás díja (amely kizárólag repülőjegy és szállás értékesítése esetén áll fenn) 5.000.- Ft módosításonként és személyenként. Biztosítás módosítása ingyenes, míg autóbérlés módosítása esetén az autóbérlő társaság szabályzatában meghatározott díj az irányadó. Repülőjegyeknél a módosítási díjon felül árkülönbözet megfizetése is felmerülhet – amennyiben a repülőjegy ára megváltozott az értékesítés óta.

 2. Az AST-American Service az esetleges program és időpontváltozásokért értesítési kötelezettséget vállal az utas által megadott címre, telefonszámra. Lényeges módosítás esetén az utasnak a változás közlésétől számított 48 órán belül jogában áll az utazást lemondani vagy az időpontokat újra egyeztetni. Ezen túl a módosítást az utas által elfogadottnak kell tekinteni.

 3. Az utas jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább 7 (hét) nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.

 4. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az AST-American Service-nek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg az AST-American Service-nek az utazási csomagra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit.

 5. Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az AST-American Service a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja.

VI. Felmondás: 27. Az utas a szerződést írásban bármikor felmondhatja (beleértve a megrendelés e-mail címéről érkező felmondást is, vagy személyesen, aláírással igazolt felmondást).

 1. Ha az előleggel lekötött megrendelést az utas az utazás megkezdése előtt

- 60 napnál korábbi időpontban kívánja törölni, az utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek – jogában áll az utazást megelőző 60. napig az utazást kártérítési kötelezettség nélkül felmondani. - 59 napon belüli, de 35 napnál korábbi felmondás esetén személyenként a részvételi díj 10 % -át és az esetleges vízumügyintézés díját köteles bánatpénz jogcímén megfizetni. - 34 napon belüli, de 15 napnál korábbi felmondás esetén személyenként a részvételi díj 40 % -át és az esetleges vízumügyintézés díját köteles bánatpénz jogcímén megfizetni. - 14 napon belüli, de 3 napnál korábbi felmondás esetén személyenként a részvételi díj 70 % -át és az esetleges vízumügyintézés díját köteles bánatpénz jogcímén megfizetni. - 3 napon belüli felmondás esetén személyenként a részvételi díj teljes összegét és az esetleges vízumügyintézés díját köteles bánatpénz jogcímén megfizetni.

 1. Abban az esetben ha a megrendelés, olyan közvetett szolgáltatást tartalmaz, melynek szolgáltatója a jelen pontban feltüntetett felmondási díjaktól eltérő díjat számít fel, abban az esetben az utas a közvetett szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos díjat, átalány kártérítést köteles megfizetni. Az irányadó felmondási feltételekről az AST-American Service tájékoztatja az utast.

VII. Felmondás az AST-American Service részéről: 30. Az AST-American Service kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utasnak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha - az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az AST-American Service a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utast: aa) 20 (húsz) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 6 (hat) napnál hosszabb utak esetén, ab) 7 (hét) nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 2 (kettő) és 6 (hat) nap közötti időtartamú utak esetén, ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a 2 (két) napnál rövidebb utak esetén, vagy - az AST-American Service-t elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utast a szerződés felmondásáról.

VIII. Repülővel történő utazás: 31. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért az AST felelősséggel nem tartozik. Megfelelő utaslétszám hiányában a légitársáság fenntarthatja a járatösszevonás és a repülőtér megváltoztatásának jogát. Az esetleges módosításokat az AST a lehetséges legkorábbi időpontban az utas tudomására hozza. Az AST kötelessége, hogy a programot a változásokhoz képest úgy igazítsa, hogy ezzel minél kevesebb kényelmetlenséget okozzon, de az ilyen esetekből eredő kárfelelősséget kizárja.

 1. Repülőjegy megvásárlásával az utas a légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba – a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a 5.§ alapján –, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az utas az adott légitársasággal szemben érvényesítheti.

 2. Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. E szabályokról az utas kívánságára az AST köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat.

 3. A légitársaságok utazási feltételeit, a nemzetközi megállapodásokon alapuló egyéb feltételeket, szabályokat és díjszabásokat a szerződő fél magára kötelezőnek ismeri el.

 4. Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és/vagy ha az utas a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt szállásfoglalással, akkor a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és/vagy légitársaságok és/vagy a szálláshely mindenkori lemondási szabályzata érvényes.

 5. A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, ennek visszatérítését az utas az AST-American Service-től nem követelheti.

 6. Az EU-n belül működési tilalom alá vont légitársaságok listáját itt találja: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_hu A légi utasok jogairól bővebb információ itt található: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_hu.htm

 7. A repülővel szállított poggyászok megrongálásáért, eltűnéséért a légitársaságot terheli a felelősség. A káresetet az érkezés után azonnal a légitársaság képviselőjének, ill. a repülőtéren a Lost&Found pultnál írásban kell bejelenteni.

IX. Végfelhasználói nyilatkozat – ÁFA nyilatkozat: 39. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) alapján az utas köteles nyilatkozni arról (a megrendelő lapon vagy az utazási szerződés megkötésekor), hogy az AST-American Service, mint utazási iroda által nyújtott szolgáltatást milyen minőségében veszi igénybe (adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségben, saját nevében és javára). Amennyiben az utas jogi személy, de nem saját javára veszi igénybe a szolgáltatást (nem Végfelhasználó), úgy az ÁFA törvény értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára 27% általános forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget a szerződésben szereplő szolgáltatás ára nem tartalmaz. Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási birsággal sújtható ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.

X. Panaszkezelés: 40. Az AST-American Service felel az általa vállalt szolgáltatásnak a szerződésben és a jogszabályokban foglalt feltételek szerinti teljesítéséért. Az utas jogosult a szerződésszegésből eredő kárát az irányadó Kormány rendeletek és a Ptk. rendelkezésének megfelelően érvényesíteni. Az utas az esetleges kifogást köteles az utaskísérővel (a helyszíni szolgáltatóval) haladéktalanul felvett jegyzőkönyvben rögzíteni, és az utazás befejezését követően 15 napon belül – jogvesztés terhe mellett – az AST-American Service székhelyén bejelenteni, a fel nem használt voucher összes példányával és a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv eredeti példányával. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utas által elfogadott számla nem minősül jegyzőkönyvnek. Az utasnak jogában áll a szolgáltatás igénybevételét elutasítani amennyiben azt a helyszínen egyéb, az előre közöltektől eltérő feltételekhez kötik (kivéve az előre megrendelt transzfereket, amelyek díját az AST-American Service–nek nem áll módjában visszatéríteni).

 1. Indokolt panasz esetén arányos összegű visszatérítésre jogosult az utas, aki szolgáltatásonként a szolgáltató által kiadott jegyzőkönyv eredeti példányával rendelkezik, ennek a jegyzőkönyvnek világosan tartalmaznia kell, hogy a szolgáltatást milyen okból nem vette igénybe az utas (pl. minőségi kifogás), illetve ha az AST-American Service-nél megrendelt és kifizetett szolgáltatás igénybevételét plusz egyéb szolgáltatások megvételéhez kötik.

 2. Az AST-American Service a mellékelt tájékoztatók mértékében de legfeljebb a befizetett teljes részvételi díj háromszoros összegéig vállal kártérítési felelősséget a hibás teljesítésért. Az AST-American Service nem vállal felelősséget az elmaradt haszonból fakadó károkért (ideértve az üzleti haszon elmaradása, stb.), ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

 3. Nem terheli felelősség az AST-American Service-t a közlekedési eszközök esetleges késéséből, vagy vis majorból adódó károkért. Így a fentiekben rögzített kártérítéshez való jog nem érinti az utasnak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 1177/2010/EU rendelet és az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelet, valamint a nemzetközi egyezmények szerinti jogait.

 4. Nem köteles továbbá a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamilyen szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Az utas által igénybevett szolgáltatást elfogadottnak kell tekinteni.

 5. Ezeket a korlátozásokat a felek a részvételi díj összegének megállapításánál figyelembe vették. A kártérítés összegének korlátozását a felek lényeges feltételnek tekintik, amely nélkül az utazási szerződést nem kötötték volna meg.

 6. Az AST-American Service a szolgáltatás körülményeihez képest segítséget nyújt az utasnak akkor is, ha vis major vagy harmadik személy miatt támadnak nehézségei, aki a jelen szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az AST-American Service nem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani. Az ezzel kapcsolatos esetleges többletköltségek az utast terhelik.

 7. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében az AST Service Kft. tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1051 Budapest, József A. u. 18. szám alatti székhelye, melynek levelezési címe: 1051 Budapest, József A. u. 18. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: reservation@american.hu.

 8. AST-American Service a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy a panasz kezelésével az utas nem ért egyet, abban az esetben az AST-American Service az előadott panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

 9. Az AST-American Service az utas részéről érkező panaszokat kivizsgálja és 30 napon belül a panaszra érdemi választ küld az Ügyfél részére. A panasz elutasítása esetén a válaszban az utas az elutasítás indokát is megjelöli.

 10. Az utas az AST-American Service eljárásával kapcsolatos kifogásai esetén bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve fogyasztói jogvita esetén eljárást indíthat a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, és a Budapesti Békéltető Testületnél (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488-21-31).

 11. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az AST-American Service-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az AST-American Service székhelye szerint illetékes Békéltető Testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-38 §-ai tartalmazzák. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a központi szerv levelezési címe: 1088 Budapest, József krt. 6., a Regionális Felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu web-oldalon.

XI. Felelősség, Jogviták rendezése: 52. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utas felel. Az AST-American Service az utas úti okmányainak esetleges érvénytelenségéből eredő károkért felelősséget nem vállal. Ha az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, ebben az esetben az AST-American Service a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj vissza térítésére az utas nem tarthat igényt. Országonkénti beutazási feltételek: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

 1. Az AST-American Service rögzíti, hogy a vele szemben érvényesíthető kártérítés (beleértve az sérelemdíj mértékét is) mértéke a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

 2. Az AST-American Service az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is felelős, ha szolgáltatás teljesítésében utazási vállalkozót (a továbbiakban: utazásközvetítő) vesz igénybe, kivéve ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési, valamint sérelemdíj iránti igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

 3. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

 4. Az adatok hitelességéért és az utazásra való jogosultságért a felelősséget az utas vállalja, a nem megfelelő adatok miatti következményekért az AST-American Service-t felelősség nem terheli.

 5. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. Az utastársakat veszélyeztető és jogsértő magatartás esetén (pl. ittas állapot) az utas kizárható az utazásból vagy programon való részvételből és ezért az AST-American Service-t nem terheli kártérítési kötelezettség.

 6. Az AST-American Service kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, békés, peren kívüli rendezésére.

XII. A szolgáltatások igénybevételének feltételei: 59. Az AST-American Service által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez az utasnak a visszaérkezéstől számítva 6 (hat) hónapig érvényes útlevéllel, vízumkötelezettség esetén érvényes vízummal kell rendelkeznie. Jelen szerződés aláírásával az utas elismeri, hogy e feltételeknek eleget tett, a szükséges feltételek tudatában köti meg az utazási szerződést. Az útlevél, illetve a vízum hiányából eredő kárért az utast terheli a felelősség.

XIII. A vízumügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók: 60. A vízumkérelmet minden esetben a nagykövetségek bírálják el, ennek eredményességéért illetve határidejéért és az ebből adódó bárminemű kárért az AST-American Service nem vállal felelősséget. A követség által kiadott és az utas által kitöltött dokumentumok hitelességéért minden esetben az utas vállalja a felelősséget. A vízumügyintézéssel és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos további tudnivalókat szolgáltatásonként külön tájékoztatók tartalmazzák.

XIV. Egyéb rendelkezések: 61. Az AST-American Service magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A szerződés nyelve a magyar.

 1. Több utas egyidejű csoportos utazására írásbeli meghatalmazottjuk útján is megköthető az utazási szerződés. Nincs szükség írásbeli meghatalmazásra közeli hozzátartozók (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) együttes utazására kötött szerződésnél; ez esetben az AST. vélelmezi a meghatalmazást. A meghatalmazó és a meghatalmazott közötti érdekellentétből vagy vitából származó követelésért az AST-American Service nem vállal felelősséget.

 2. Abban az esetben, ha az utas nem azonos a szerződést megkötő, így a szolgáltatásokat megrendelő személlyel, az AST-American Service kizárólag a szerződést megkötő személlyel áll szerződéses viszonyban. Ilyen esetben a szerződést megkötő személy köteles az utast értesíteni és helyette eljárni a 64. pontban meghatározott feltételekkel.

 3. Az utas vagy a szerződő a megrendelt utazásra útlemondási biztosítást köthet legkésőbb a szolgáltatás díja első részletének megfizetésekor, illetve ha egy összegben egyenlíti ki a díjat, akkor a díj kiegyenlítésekor. Az útlemondási biztosítás a biztosító feltételei szerint téríti meg az utas költségeit az utazási szerződéstől való felmondás esetén. Utazási csomag vásárlása esetén az útlemondási biztosítás díja a következő szolgáltatások összegének alapján kerül kiszámításra: repülőjegy díja, a repülőtéri illeték, a szállás díja, a transzfer díja, a bérautó díja, a fakultatív programok díja. A biztosítás díja ezek összegének 4 %-a. Az útlemondási biztosítás nem terjed ki az utazási iroda szerviz díjára.

 4. A tájékoztató anyagokban és a Weboldalon szereplő fényképek tájékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, berendezései és színei eltérőek lehetnek. Minden fénykép, szöveg és térkép, csak az AST-American Service engedélyével használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában.

 5. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az előzményekben meghatározott jogszabályok és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

 6. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az AST-American Service bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, azzal, hogy az AST-American Service a módosítás tényét feltünteti a Weboldalán.

Kelt: Budapest, 2018. július 1.